مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد چگونگی رسیدن به آرامش درون

مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد بی اختیاری ادرار 23/02/2016

مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد بی اختیاری ادرار 02/02/2016

 

 

سخنرانی  خانم دکتر تمدن در مورد بی اختیاری  ادرار 

 02/02/2016

 

بخش اول- بی اختیاری ادرار- دکتر خدیجه تمدن

مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد" بیماری های روانی در سنین بالا" که در جلسات 20 ماه سپتامبر ، 6 و20 اکتبر و 17 ماه نوامبر 1و 15 دسامبر2015 ایراد شده است

خانم دکتر خدیجه تمدن یکی از پزشکان فرهیخته و محققین برجسته ایرانی مقیم استرالیا می باشند که از سال 2011 بصورت منظم ماهیانه در باره موضوعات مختلف پزشکی در انجمن بانوان ایرانی مقیم سید نی سخنرانی می نمایند

 

بخش اول- ویژه گی های انسان با روان سالم- دکتر خدیجه تمدن

 

 

بخش اول- روان سالم دکتر خدیجه تمدن  

بخش دوم-علل و علاعم بیماریهای روانی و اضطراب دکتر خدیجه تمدن

 بخش سوم- افسردگی دکتر خدیجه تمدن

بخش سوم- افسردگی دکتر خدیجه تمدن

 

بخش چهارم بیماری دو قطبی دکتر خدیجه تمدن

بخش پنجم- پرسش و پاسخ دکتر خدیجه تمدن 

   بخش ششم- اسکیزوفرنیا دکتر خدیجه تمدن

 

بخش ششم- اسکیزوفرنیا دکتر خدیجه تمدن

 

 

 

 

بخش هفتم- اختلالات شخصییتی دکتر خدیجه تمدن

  بخش هشتم- پرسش و پاسخ دکتر خدیجه تمدن

 

 

طیف اختلالات اوتیسم- دکتر خدیجه تمدن

 

 طیف اختلالات اوتیسم- دکتر خدیجه تمدن

 یا کودکان بیش فعال –دکتر خدیجه تمدنADHD

 پرسش و پاسخ در باره اوتیسم و بیماری کودکان بیش فعا ل- دکتر خدیجه تمدن