مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد چگونگی رسیدن به آرامش درون

خانم دکتر خدیجه تمدن یکی از پزشکان فرهیخته و محققین برجسته ایرانی مقیم استرالیا می باشند که از سال 2011 بصورت منظم ماهیانه در باره موضوعات مختلف پزشکی در انجمن بانوان ایرانی مقیم سید نی سخنرانی می نمایند

خانم دکتر خدیجه تمدن یکی از پزشکان فرهیخته و محققین برجسته ایرانی مقیم استرالیا می باشند که از سال 2011 بصورت منظم ماهیانه در باره موضوعات مختلف پزشکی در انجمن بانوان ایرانی مقیم سید نی سخنرانی می نمایند

03/05/2016

چگونگی رسیدن به آرامش درون- بخش اول خودشناسی-دکتر خدیجه تمدن 

پرسش و پاسخ در باره ذهن و دنیای درون ـدکتر خدیجه تمدن

  14/06/2016

چگونگی رسیدن به آرامش درون- بخش دوم تمرین تمرکز اندیشه ـ دکتر خدیجه تمدن 

12/07/2016 

26/07/2016

23/08/2016

مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد بی اختیاری ادرار 23/02/2016

مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد بی اختیاری ادرار 02/02/2016

سخنرانی  خانم دکتر تمدن در مورد بی اختیاری  ادرار 

 02/02/2016

بخش اول- بی اختیاری ادرار- دکتر خدیجه تمدن

مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد" بیماری های روانی در سنین بالا" که در جلسات 20 ماه سپتامبر ، 6 و20 اکتبر و 17 ماه نوامبر 1و 15 دسامبر2015 ایراد شده است