13. Jan, 2020

نهمین سالگرد انجمن

انجمن بانوان ایرانی در سیدنی

باکمال افتخار و تشکر از اعضای همیشه همراه خود

در بعد از ظهر روز سه شنبه

14/01/2020

نهمین سالگرد

تاسیس انجمن  را  جشن می گیرد