1. Jul, 2019

درگذشت خانم هاجر نیری

 کمال تاسف مطلع شدیم که سرکار خانم هاجر نیری عضو سابق انجمن دار فانی را وداع گفته اند

هیات مدیره و اعضای انجمن بانوان ایرانی 

این ضایعه اسفناک را به فرزندان برومند و وابستگان گرامی آن زنده یاد تسلیت  می گویند

 مراسمی به یادبود ایشان در تاریخ سه شنبه  02/07/20192 د ر محل انجمن واقع در

Pennant Hills Community Centre

8 Warne St, Pennant Hills NSW 2120

برگزار می شود