اعضای هیات مدیره

 مجمع عمومی سال ٢٠١٤ انجمن بانوان ایرانی در روز سه شنبه ٣ جون با شرکت ٣٥ نفر از ٥٢ نفر عضو  در ساعت یک و نیم بعد از ظهر در محل باشگاه  پیننت هیلزتشکیل گردید.

اعضای زیر برای مدت یکسال انتخاب شدند.

خانم نجیبه کشاورز = رئیس

خانم دکتر مهرآسا فرجاد= نایب  رئیس

خانم روشنک مجتهدی = حسابدار

خانم فرورا سلطانی = برنامه های پیک نیک

خانم هایده ریاحی = کتابدار 

خانم فخروالتاج جلیل زاده = برنامه ناهار

نجیبه کشاورز

رئیس

Email: naji.khani@iswasydney.com

خانم دکتر مهرآسا فرجاد

نایب  رئیس

Email: mehrasaf@iswasydney.com

خانم روشنک مجتهدی

حسابدار

خانم فروزا سلطانی

برنامه های پیک نیک

خانم هایده ریاحی

کتابدار

خانم ویدا شیدایی

برنامه ناهار

Email: hellovida9@hotmail.com

دکتر فاطمه سبکروح (اشراق)

مدیر سایت

Email: Zeshragh@iswasydney.com