با این بازی حافظه خود را تقویت کنید 

 حافظه خود را با این بازی بسنجید و ببینید برای پیدا کردن  عکس های مشابه چقدر  زمان لازم دارید