برنامه آینده

26. Aug, 2019

 

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل

 

شعر،موسیقی ، رقص، طنز

ناهار

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

 

 برگرداندن موادامانت گرفته

شده

 

سخنران

خانم مرجان ملیحی 

موضوع

لوزالمعده،کیسه صفرا و طحال

 

 

آموزش سلامت جسم و روان

خانم  

فروزا سلطانی

 

 

 

ورود اعضاء

نوشیدن چای و قهوه

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

 برگرداندن مواد امانت گرفته شده

 

  

 

 
12. Aug, 2019

 

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل

 

شعر،موسیقی ، رقص، طنز

ناهار

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

برگرداندن مواد

گرفته

شده

 

سخنران 

خانم شیما جعفری

موضوع

آرتروز و ورزشهای مناسب آن

آموزش سلامت جسم و روان

خانم

  

فروزا سلطانی

 

 

 

ورود اعضاء

نوشیدن چای و قهوه

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

 برگرداندن مواد امانت گرفته شده

 

  

 

 
29. Jul, 2019

 

 

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل

 

شعر،موسیقی ، رقص، طنز

ناهار

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

برگرداندن مواد

گرفته

شده

 

سخنران

خانم فروزان سلطانی

موضوع

باور ها و اثر آن در زندگی

آموزش سلامت جسم و روان

خانم

  

فروزا سلطانی

 

 

 

ورود اعضاء

نوشیدن چای و قهوه

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

 برگرداندن مواد امانت گرفته شده

 

  

 

 
15. Jul, 2019

 

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل

 

شعر،موسیقی ، رقص، طنز

ناهار

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

برگرداندن مواد

گرفته

شده

  

سخنران 

خانم مرجان ملیحی 

موضوع 

بیماریهای مغز و اعصاب

 

آموزش سلامت جسم و روان

خانم

کشاورز 

و 

خانم

فروزا سلطانی

 

 

 

ورود اعضاء

نوشیدن چای و قهوه

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

 برگرداندن مواد امانت گرفته شده

 

  

 

 
1. Jul, 2019

 

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل

 

شعر،موسیقی ، رقص، طنز

ناهار

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

برگرداندن مواد

گرفته

شده

  

سخنران 

خانم نینا دستیاری

موضوع

آشنایی با بیماری فابرومالژیا و شیوه

کنترل درد ناشی از این بیماری

 

آموزش سلامت جسم و روان

خانم

کشاورز 

و 

خانم

فروزا سلطانی

 

 

 

ورود اعضاء

نوشیدن چای و قهوه

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

 برگرداندن مواد امانت گرفته شده