9. Sep, 2019

سه شنبه 10/09/2019

 

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل

 

شعر،موسیقی ، رقص، طنز

ناهار

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

 

 برگرداندن موادامانت گرفته

 

 

بیمه معلولیت 

جسمی،روحی وروانی 

شرایط پذیرش و نحوه ارسال درخواست 

آموزش سلامت جسم و روان

خانم  

فروزا سلطانی

 

قدر دانی از هیئث مدیره و تعدادی از اعضای انجمن 

 

ورود اعضاء

نوشیدن چای و قهوه

آشنایی با یکدیگر

امانت گرفتن کتاب و دی وی دی

 برگرداندن مواد امانت گرفته شده