شادی را علت باشیم نه شریک        

 

   غم را شریک باشیم نه دلیل                                             

                     

                                                   

درست است که باوجود هیچکس غم هایمان ازبین نمی رود؛اما کمک می کند با وجود غم ها محکم بایستیم.مثل یک چتر خوب که نمی تواند باران را متوقف کند؛ اما کمک می کند آسوده زیر باران راه برویم

 

نوروز خوش آمد

 

 

 

خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد

 

 

                                             بنفشه در چمن شاد و کش آمد

 

 

ادامه در                                     

 

 

خوش آمد باد نوروزی خوش آمد                                        

 

 

 

 

نوشته های قبلی

 

در ادامه