این جهان بهشت است برای آنهایی که

                                           عاشقانه

عشق می ورزند

                                              بی پروا

    محبت می کنند

      وکمترازدیگران انتظاردارند

امیدواریم همیشه شاد و خوشبخت باشید

 

سال 2020 بر همه گان مبارک باد

 

شادی را علت باشیم نه شریک        

 

   غم را شریک باشیم نه دلیل                                             

                     

                                                   

درست است که باوجود هیچکس غم هایمان ازبین نمی رود؛اما کمک می کند با وجود غم ها محکم بایستیم.مثل یک چتر خوب که نمی تواند باران را متوقف کند؛ اما کمک می کند آسوده زیر باران راه برویم

 

نوروز خوش آمد

 

 

 

خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد

 

 

                                             بنفشه در چمن شاد و کش آمد

 

 

ادامه در                                     

 

 

خوش آمد باد نوروزی خوش آمد                                        

 

 

 

 

نوشته های قبلی

 

در ادامه