مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد چگونگی رسیدن به آرامش درون

مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد بی اختیاری ادرار 23/02/2016

مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد بی اختیاری ادرار 02/02/2016

 

 

سخنرانی  خانم دکتر تمدن در مورد بی اختیاری  ادرار 

 02/02/2016

 

بخش اول- بی اختیاری ادرار- دکتر خدیجه تمدن

مجموعه سخنرانی های خانم دکتر تمدن در مورد" بیماری های روانی در سنین بالا" که در جلسات 20 ماه سپتامبر ، 6 و20 اکتبر و 17 ماه نوامبر 1و 15 دسامبر2015 ایراد شده است